Vechtdal Bouw B.V.

ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Voorwaarden

1. De voorwaarden van de hoofdaannemingsovereenkomst met bijlagen als hieronder omschreven maken, voor zover hiervan in het hierna volgende niet is afgeweken, deel uit van de overeenkomst van onderaanneming, waarbij in plaats van “aannemer”, “onderaannemer” en i.p.v. “opdrachtgever”, “hoofdaannemer” dient te worden gelezen. Hoofdaannemer en onderaannemer hebben wat het door onderaannemer uit te voeren onderdeel betreft jegens elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als opdrachtgever en hoofdaannemer jegens elkaar hebben.

2. Indien de opdracht in hoofdregel een levering inhoudt, dient voor “hoofdaannemer” “koper” te worden gelezen en voor “onderaannemer” “verkoper” te worden gelezen in deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.

3. Wanneer sprake is van tegenstrijdigheden tussen de op grond van de overeenkomst toepasselijke bepalingen, gelden de administratieve bepalingen in het bestek, in plaats van deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 26.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen hoofdaannemer en onderaannemer in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Het werk

Hoofdaannemer draagt op aan onderaannemer, die deze opdracht heeft aanvaard, de uitvoering van werkzaamheden en leveringen, welke een onderdeel vormen van het aan hoofdaannemer opgedragen werk, welke tevens de plaats van uitvoering respectievelijk levering zal zijn, tenzij anders vermeld. Deze werkzaamheden en leveringen zijn omschreven in het op de hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende bestek met bestektekeningen, nota’s van inlichtingen en wijzigingen en overige van toepassing zijnde stukken. Een afschrift van de betreffende besteksparagrafen en van de algemene bepalingen uit het bestek, nota’s van wijzigingen en bestektekeningen en overige van toepassing zijnde stukken zijn door hoofdaannemer aan onderaannemer bij de aanvraag verstrekt. Voor zover het volledige bestek niet reeds in het bezit is van onderaannemer is het bestek bij hoofdaannemer in te zien.

Artikel 3 De prijs

Alles wat onderaannemer moet leveren aan goederen inclusief emballage, pallets, transporten, kleine ordertoeslag / ondervracht, verwijderingsbijdragen, parkeerkosten, verzekeringen en bijkomende verplichtingen, is inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 Aanvang, duur

1. Onderaannemer zal conform het van toepassing zijnde tijdschema van hoofdaannemer met de uitvoering resp. levering van het werk een aanvang maken, e.e.a. in overleg met de uitvoerder.

2. De oplevering van de werkzaamheden van onderaannemer zal plaatshebben uiterlijk conform het onder lid 1 genoemde tijdschema, e.e.a. in overleg met de uitvoerder.

3. Wanneer de voortgang van het werk dat vereist heeft hoofdaannemer het recht het tijdschema aan te passen zonder dat hij gehouden is tot vergoeding van eventuele meerkosten.

4. Wanneer onderaannemer voorziet dat hij op het overeengekomen of gewijzigde tijdstip of tijdschema niet of niet deugdelijk kan presteren en opleveren dient hij dit onmiddellijk aan hoofdaannemer schriftelijk mede te delen.

5. Indien onderaannemer met de tijdige uitvoering van zijn verplichtingen in gebreke is, is hoofdaannemer gerechtigd om op kosten van onderaannemer alle voor de voortgang van het werk benodigde maatregelen te treffen.

6. 1. In het tijdschema van hoofdaannemer als bedoeld in lid 1 staan de door hoofdaannemer aan te houden vakantie en verlofdagen, waaraan onderaannemer zich dient te houden.

2. De bouwvak- en wintervakantie periode wordt vastgesteld gelijk met de regio bouwvak vakantie, al of niet verlengd d.m.v. ATV dagen.

3. Onderaannemer dient zich op het werk te houden aan de werk- en schafttijden van hoofdaannemer.

4. De uitvoering resp. levering vindt plaats in meerdere fasen.

Artikel 5 Betalingsregeling

1. Betaling zal geschieden in termijnen welke worden gefactureerd naar rato van uitgevoerd en goedgekeurd werk resp. levering en/of conform de bij de overeenkomst behorende afrekenstaat.

2. Het betalingsvoorstel is onder voorbehoud goedkeuring van de bouwdirectie, indien onderaannemer het voorstel overlegt.

3. Hoofdaannemer zal slechts betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door onderaannemer naar het oordeel van hoofdaannemer naar de eisen van goed en deugdelijk werk is uitgevoerd en nadat de onderaannemer aan hoofdaannemer desgevraagd heeft aangetoond dat deze de in het werk gestelde werknemers het hun toekomende heeft betaald.

4. De bij oplevering verschuldigde termijn vervalt niet eerder dan na verstrekking door onderaannemer van de garantiecertificaten en/of de revisietekeningen. Onderaannemer zal binnen 2 weken na 1e oplevering zijn eindafrekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij hoofdaannemer indienen, zo niet zullen alle rechten vervallen.

5. Facturen van onderaannemer dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Voorts dient onderaannemer op deze factuur onder meer de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

* Naam, adres en woonplaats van onderaannemer;

* Het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de facturen betrekking hebben;

* Het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;

* De omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;

* Het loonbelastingnummer en BTW nummer van onderaannemer;

* Toepassing van de BTW – verleggingsregeling met vermelding van het BTW nummer van hoofdaannemer.

* In geval van termijnfacturering alle termijnen waarbij aangegeven welke termijnen betaald zijn en de totale aanneemsom.

6. Tenzij in de afrekenstaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel anders aangegeven, vervalt de laatste termijn ad 5% van de aanneemsom nadat de in artikel 9 genoemde onderhoudsperiode is verstreken en alle voor rekening van onderaannemer komende gebreken en/of werkzaamheden tot genoegen van hoofdaannemer zijn hersteld en opdrachtgever niet binnen de onderhoudstermijn beroep heeft gedaan op §.43a UAV ’89 ter zake van door onderaannemer verrichte werkzaamheden.

7. Betalingstermijn na binnenkomst van de factuur wordt vastgesteld op 45 dagen.

8. Hoofdaannemer is gerechtigd niet over te gaan tot betaling als onderaannemer geen getekend exemplaar van de overeenkomst van onderaanneming heeft verzonden aan hoofdaannemer Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen of aan adres penvoerder (bij combinatie werken).

9. Hoofdaannemer is niet gehouden tot betalen voor nog niet geleverde zaken, tenzij onderaannemer tot zekerheid van hoofdaannemer een bankgarantie van een erkende geldverstrekkende instelling overlegt ter grootte van het factuurbedrag en met een looptijd tot oplevering.

Artikel 6 Verrekening van lonen en prijzen

Er vindt geen verrekening van stijging van loonkosten en prijzen plaats.

Artikel 7 Ter beschikking gestelde materialen en materieel

Hoofdaannemer stelt aan onderaannemer geen materialen en materieel ter beschikking, tenzij anders in deze overeenkomst of de daarin genoemde stukken is bepaald.

Artikel 8 Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd nadat het is opgenomen en schriftelijk goedgekeurd door of namens hoofdaannemer en een opleveringsrapport bevattende eventuele gebreken en tekortkomingen door of namens hoofdaannemer en onderaannemer voor akkoord is ondertekend.

2. Een overeengekomen (op)leverdatum of de uiterlijke (op)leverdatum welke voortvloeit uit het artikel 4 lid 1 is – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald- een fatale termijn. Onderaannemer is voor iedere kalenderdag dat te laat wordt (op)geleverd een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boetes verschuldigd ter hoogte van het in het bestek of elders in deze overeenkomst genoemde bedrag, onverminderd de verplichting van onderaannemer tot vergoeding van eventuele door hoofdaannemer geleden c.q. nog te lijden schade en gevolgschade door te late (op)levering voor zover deze het bedrag aan verbeurde boetes te boven gaat.

Artikel 9 Onderhoudsperiode en Garantieperiode

1. Onderaannemer verbindt zich eventuele gebreken, resp. tekortkomingen, nog uit te voeren werkzaamheden resp. leveringen, zoals opgenomen in het opleveringsrapport genoemd in artikel 8 lid 1, binnen 14 dagen na datum oplevering te herstellen, uit te voeren danwel na te komen.

2. Onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van de in het vorige lid genoemde herstelperiode garandeert onderaannemer vanaf gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode na de datum van oplevering en/of onderhoudsperiode, maar minimaal voor de duur van 2 jaar, het door hem uitgevoerde werk resp. levering integraal tegen daarin aan de dag tredende

gebreken of onvolkomenheden. Klachten zal hoofdaannemer binnen de garantieperiode schriftelijk aan onderaannemer melden, in welk geval onderaannemer terstond zal overgaan tot het nodige herstel. Indien niet terstond tot het nodige herstel wordt overgegaan is hoofdaannemer gerechtigd voor rekening en risico van onderaannemer over te gaan tot het nodige herstel. Alle te maken kosten om het gebrek te herstellen zijn voor rekening van onderaannemer. De door onderaannemer verstrekte garantie(s) laat (laten) onverlet eventuele overige aanspraken van hoofdaannemer jegens de onderaannemer uit hoofde van deze overeenkomst of de in deze overeenkomst van toepassing verklaarde stukken.

3. Onderaannemer verstrekt bij oplevering schriftelijke garantieverklaringen voor alle door hem uitgevoerde werkzaamheden en leveringen aan hoofdaannemer als gevraagd in het bestek en in de overige op deze overeenkomst van toepassing verklaarde stukken.

4. Onderaannemer blijft aansprakelijk voor de schade en/of gevolgschade ontstaan als gevolg van een gebrek aan het uitgevoerde werk of het geleverde.

5. Bij het verstrekken van de garantieverklaring verstrekt onderaannemer tevens de van toepassing zijnde onderhoudsvoorschriften.

6. Indien een verzekerde garantie overeengekomen is dient onderaannemer een dergelijke verzekering af te sluiten voor het ingaan van de garantietermijn. De verzekeringspremie voor de gehele garantietermijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan aan verzekeraar. Het originele bewijs van betaling van de verzekeringspremie en het originele verzekeringscertificaat dient direct na ontvangst door onderaannemer aan hoofdaannemer te worden verstrekt. Hoofdaannemer zal beide aan opdrachtgever verstrekken. In geval onderaannemer niet aan één of meerdere van bovengenoemde verplichtingen voldoet zal hoofdaannemer zelf een verzekerde garantie afsluiten, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling. Kosten voor deze verzekerde garantie aangevuld met overige kosten, zullen ingehouden worden op de overeengekomen prijs.

7. Nieuwe garantieperioden overeenkomstig de hiervoor genoemde zijn van toepassing op die onderdelen die zijn gerepareerd, hersteld of vervangen.

Artikel 10 Geblokkeerde rekening

Onderaannemer houdt er een geblokkeerde bankrekening, een zogenaamde G-rekening op eigen naam op na. Indien naar het oordeel van hoofdaannemer en met inachtneming van artikel 15 lid 1 van deze overeenkomst een termijn als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst betaalbaar kan worden gesteld aan onderaannemer, en hoofdaannemer uitvoering wenst te geven aan het bepaalde in artikel 15 lid 2 van deze overeenkomst, dan zal het op de G-rekening als bedoeld in dit artikel te storten bedrag worden verkregen door de formule 60/100x (éénheidsuurloon x het aantal blijkens het door de hoofdaannemer goedgekeurde mandagenregister gewerkte uren/ of x % van de termijn betaling). Het aldus berekende bedrag komt in mindering op de betaalbaar gestelde termijnnota van de aannemer als hiervoor beschreven. Deze wijze van storting accepteert onderaannemer als kwijting van de vordering die hij op hoofdaannemer heeft.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheid en BTW verleggingsregeling

1. Op dit werk zijn de wettelijke bepalingen inzake de Ketenaansprakelijkheid, zoals opgenomen in de Invorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde regels, van toepassing. Onderaannemer vrijwaart hoofdaannemer voor iedere vordering van de belastingdienst jegens hoofdaannemer op grond van de Ketenaansprakelijkheidsbepalingen, zoals hiervoor genoemd.

2. Indien de opdracht in hoofdzaak een levering inhoudt, voor onderaannemer te lezen: “verkoper” en voor hoofdaannemer “koper”, zijn in deze situatie de verplichtingen m.b.t. de Ketenaansprakelijkheid, zoals in dit artikel opgenomen, niet van toepassing.

3. De loonsom bedraagt 70% van het loonkosten bestanddeel. Het bedrag aan loonheffingen bedraagt 60% van de loonsom. Indien aan de hand van de concrete feiten blijkt dat bovengenoemde percentages niet in overeenstemming lijken te zijn met de realiteit, staat het hoofdaannemer vrij met onderaannemer direct overleg te voeren om genoemde percentages aan te passen. Mochten partijen niet binnen tweemaal 24 uur na aanvang van het overleg tot overeenstemming gekomen zijn over deze aanpassing, dan staat het hoofdaannemer vrij deze percentages onder schriftelijke kennisgeving van de feiten, die aan deze berekening ten grondslag liggen, aan te passen.

4. Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW van toepassing, tenzij zich een van de in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Wet op de Omzetbelasting opgenomen uitzonderingsgevallen voordoet.

5. Onderaannemer verplicht zich voor de aanvang van het aangenomen werk aan hoofdaannemer schriftelijk de namen, adressen, woonplaatsen en burgerservicenummers (BSN) te verstrekken van alle werknemers van onderaannemer, die het werk zullen uitvoeren. Daarnaast zal onderaannemer na afloop van elke werkweek, voor aanvang van de nieuwe werkweek, zorg dragen dat hoofdaannemer door onderaannemer geaccordeerde mandagenregisters in het bezit heeft. Onderaannemer zal haar werknemers verplichten voor aanvang van de werkzaamheden bij hoofdaannemer te dulden dat hoofdaannemer in de gelegenheid wordt gesteld zelf de identiteit van de op het aangenomen werk in te zetten werknemers vast te stellen aan de hand van originele ID-bewijzen en daarvan afschriften te maken t.b.v. de administratie van hoofdaannemer. Dit geldt ook voor tewerkstellingsvergunningen, waaruit blijkt dat werknemer gerechtigd is om in Nederland de betreffende werkzaamheden te verrichten, en voor welke periode.

6. Onderaannemer verstrekt op verzoek van hoofdaannemer een recent uittreksel van Kamer van Koophandel.

7. Ten aanzien van eventueel meerwerk, geldt het bovenstaande ten aanzien van de wettelijke bepalingen inzake de Ketenaansprakelijkheid onverkort, tenzij hoofdaannemer en onderaannemer in een aanvullende overeenkomst afwijkende afspraken expliciet vastleggen.

8. Onderaannemer dient aan hoofdaannemer alle verdere gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate inschatting van het Ketenaansprakelijkheidrisico op eerste aanvraag van hoofdaannemer te verstrekken. Tevens dient onderaannemer per kalenderkwartaal een originele en recente verklaring van betalingsgedrag van de

Belastingdienst te verstrekken.

9. Onderaannemer verplicht zich, indien en voor zover uitbesteding door hem aan een andere onderaannemer plaatsvindt, bovengemelde verplichtingen integraal jegens hem en hoofdaannemer van toepassing te doen zijn bij aanvang van enige werkzaamheid.

10. Indien onderaannemer bij het uitvoeren van deze overeenkomst gebruik maakt van natuurlijk personen, niet zijnde eigen werknemers, is het bepaalde in lid 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Verplichtingen onderaannemer / leverancier

De verplichtingen van onderaannemer omvatten onder andere:

1. Het door hem uit te voeren werk en/of levering goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren;

2. Uitsluitend de door hoofdaannemer gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;

3. Al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde werknemers strikt na te komen;

4. Zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan opdrachtgever van hoofdaannemer voor uitbreidingen of wijzigingen van diens werk en/of levering.

5. Hoofdaannemer te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de Wet.

6. Indien onderaannemer een specificatie voor de te leveren goederen is verstrekt, dan dient onderaannemer voor de levering een monster ter goedkeuring van hoofdaannemer en/of opdrachtgever en/of directie te verstrekken. Indien de goederen die al zijn aangevoerd worden afgekeurd, dan zijn en blijven deze goederen voor rekening en risico van onderaannemer. De kwaliteit zal moeten voldoen aan de normen van het bestek, goedkeuring bouwdirectie, Bouw- en Woningtoezicht, Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit, plaatselijke Nutsbedrijven en van hoofdaannemer. Ten aanzien van de te verwerken materialen en werkwijze zijn naast het bestek en de overige in deze overeenkomst van toepassing verklaarde stukken, de geldende NEN- voorschriften en BRL richtlijnen volledig van toepassing, alsmede de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot afkeuring van reeds geleverd werk en materialen. Afgekeurd werk zal onverwijld en zonder enige vergoeding door onderaannemer moeten worden verwijderd en vernieuwd. Indien bestek en deze overeenkomst kwaliteitsverklaringen in de bouw, zoals ten tijde van de aanvraag geregistreerd door “de Stichting Bouwkwaliteit” (SBK) in de categorie Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, partijkeuringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit, CE markering, instructieboeken worden verlangd, draagt onderaannemer zorg voor de levering resp. uitvoering hiervan voordat met de uitvoering c.q. de levering wordt begonnen.

7. Overeenkomstig de wettelijke regeling heeft onderaannemer een waarschuwingsplicht met betrekking tot onjuistheden /tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden zowel in de constructiefase als in de uitvoeringsfase. Deze onjuistheden hebben betrekking op fouten en gebreken in de plannen, ontwerp, tekeningen, berekeningen, bestekken of andere uitvoeringsvoorschriften. Deze plicht geldt ook voor gebreken en ongeschiktheid van zaken die afkomstig zijn van opdrachtgever.

8. In geval van klaarblijkelijke fouten in ontwerp, constructie, uitvoeringsvoorschriften of anderszins dient onderaannemer daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan hoofdaannemer.

9. Onderaannemer zorgt voor verzekering van tot zijn eigendom behorende materialen, materieel, keten, loodsen, gereedschappen e.d. alsmede de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheid jegens derden. Tevens is onderaannemer gehouden verzekeringen af te sluiten ter zake van de financiële gevolgen van aansprakelijkheden, waaronder in ieder geval die betreffende letsel aan personen en schade aan goederen en de daaruit voortvloeiende gevolgschade waaronder tevens productaansprakelijkheid.

10. Bij de inzet van motorrijtuigen of rijdende kranen door onderaannemer, dient onderaannemer zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering die tenminste voldoet aan het bepaalde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen. De door onderaannemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering dient primair te zijn ten opzichte van de door andere bij de bouw betrokken partijen gesloten aansprakelijkheidsverzekeringen. Onderaannemer dient op eerste verzoek van hoofdaannemer of bouwdirectie een kopie van de polis te verstrekken.

11. Het op het werk tonen van een geldig identificatiebewijs en tewerkstellingswerkvergunning van alle werknemers (natuurlijke personen), alsmede een kopie hiervan te verstrekken aan de uitvoerder/bedrijfsleider. Het is niet toegestaan zogenaamde anonieme werknemers bij de uitvoering van deze opdracht te betrekken.

12. Indien onderaannemer bij het uitvoeren van deze overeenkomst gebruik maakt van natuurlijk personen, niet zijde eigen werknemers, is het bepaalde in lid 11 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Werkwijze

1. Onderaannemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren dan na van hoofdaannemer verkregen schriftelijke goedkeuring. Onderaannemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten dan na van hoofdaannemer verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij uitbesteding van werk resp. inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit lid is onderaannemer verplicht de voorschriften uit deze algemene voorwaarden stipt na te leven.

2. Indien onderaannemer het werk – geheel of gedeeltelijk – opdraagt aan een andere onderaannemer, dient hij daarvan een contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken, in dier voege, dat de opdracht gevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van hoofdaannemer en de opdracht nemende onderaannemer die van onderaannemer.

3. Hoofdaannemer is verplicht onderaannemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens deze overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, te waarschuwen wanneer onderaannemer zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen. Hoofdaannemer is echter in geen geval gehouden eventuele schade en kosten van onderaannemer te vergoeden, indien het werk geen doorgang vindt of onderaannemer met zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen.

Artikel 14 Wetten, voorschriften

1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke hoofdaannemer krachtens de door hem gesloten aanneming-, inkoopovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

2. Onderaannemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder de in deze overeenkomst bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen. Dit geldt ook voor de geldende milieuwetgeving en het bepaalde in de arbeidsomstandigheden wet + regelgeving.

3. Onderaannemer verplicht zich jegens hoofdaannemer om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van loonheffingen stipt te voldoen, alsmede zijn verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke CAO stipt na te leven.

Artikel 15 Betaling

1. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is hoofdaannemer te allen tijde gerechtigd de in deze overeenkomst bedoelde bedragen aan loonheffingen van de onderaanneemsom in te houden en namens onderaannemer rechtstreeks aan de ontvanger der belastingen te voldoen onder aftrek van €.12,50 administratiekosten.

2. In gevallen als in artikel 10 en artikel 11, lid 2 bedoeld, is hoofdaannemer door betaling hiervan jegens onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

3. Indien de in artikel 11 lid 5 en artikel 12 lid 11 genoemde voorschriften niet, dan wel niet geheel worden nageleefd, staat het hoofdaannemer zonder meer vrij om in afwijking van het in artikel 11 lid 3 bepaalde, een hoger percentage loonheffingen in aanmerking te nemen als storting op de G-rekening van onderaannemer, dan wel rechtstreeks te storten aan de ontvanger.

Artikel 16 Andere zekerheden

Indien en zolang onderaannemer ten genoegen van hoofdaannemer met betrekking tot de betaling van de door hem ter zake van het werk verschuldigde loonheffingen, waarvoor hoofdaannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid biedt in de vorm van een onvoorwaardelijke, op eerste afroep uitkeerbare bankgarantie van een kredietinstelling in de zin van artikel 1 Wet Toezicht Kredietwezen 1992 of een deugdelijke vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij, zal hoofdaannemer geen beroep doen op het bepaalde in artikel 11.

Artikel 17 Verbod van cessie

Het is onderaannemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde loonheffingen, waarvoor hoofdaannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.

Artikel 18 Verhaal

1. Indien hoofdaannemer na aansprakelijkheidstelling voor niet betaalde loonheffingen en eventuele BTW door onderaannemer of na hem komende onderaannemers, deze loonheffingen en eventuele BTW heeft moeten voldoen, heeft hoofdaannemer ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan, verhaal op onderaannemer. De vordering van hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

2. Door eventuele voldoening door hoofdaannemer aan verplichtingen ingevolge de toepasselijke CAO Bouwbedrijf jegens de werknemers van zijn onderaannemer heeft hoofdaannemer op onderaannemer verhaal ten belope van hetgeen door hoofdaannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

Artikel 19 Meerwerk

Eventueel meerwerk wordt alleen dan verrekend indien dit tijdig door onderaannemer gemeld wordt en schriftelijk door hoofdaannemer aan onderaannemer is opgedragen. Iedere vordering van onderaannemer tot verrekening van meerwerk vervalt na 14 kalender dagen na de oplevering van het werk door onderaannemer.

Artikel 20 Transport op het werk

Het horizontale en verticale transport is – voor zover elders niet anders vermeld- in de prijs van onderaannemer inbegrepen.

Artikel 21 Bouwplaats

1. Nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd, dienen al het materiaal en overtollig c.q. uitgekomen materialen door onderaannemer onverwijld te worden verwijderd en dient de bouwplaats ordelijk en tot genoegen van hoofdaannemer te worden achtergelaten. Onderaannemer dient op eerste aanzegging de uit deze opdracht voortkomende afvalmaterialen direct van het werk af te voeren. Alles dient geheel conform de geldende milieu Wetgeving (zie Artikel 31, Milieuzaken) door onderaannemer te worden uitgevoerd.

2. Diefstal, breuk, vermissing, verlies of beschadiging van materialen, bouwstoffen of materieel van onderaannemer komt niet voor rekening en risico van hoofdaannemer.

3. Onderaannemer dient zorg te dragen voor minimaal één medewerker met EHBO-BHV diploma indien meer dan 25 werknemers (dit is een richtlijn) van onderaannemer op het betreffende project aanwezig zijn. Tevens zal tijdens de uitvoering van deze opdracht een vaste voorman/uitvoerder op het werk aanwezig zijn, die de Nederlandse taal beheerst. Medewerkers van onderaannemer met de aantekening “kennis migrant” in het verblijfsdocument, zijn vanwege de complexe Wet- & regelgeving niet welkom op de bouwplaats.

4. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het in goede technische staat verkeren van het te gebruiken eigen gereedschap en materieel; de deugdelijkheid resp. periodieke veiligheid keuringen hiervan dient periodiek aangetoond te worden.

5. In geval van wangedrag, ongeschiktheid of onveilig werken is hoofdaannemer gerechtigd medewerkers van onderaannemer van de bouwplaats te verwijderen en vervanging van de verwijderde medewerkers te verlangen.

6. Het is een ieder verboden om alcoholhoudende dranken en/of drugs bij zich te hebben, te gebruiken of hiervan onder invloed te zijn. Bij constatering hiervan wordt toegang tot het werk geweigerd.

7. Hoofdaannemer heeft te allen tijde het recht over te gaan tot keuring van het werk of bouwstoffen, dit ontslaat onderaannemer niet van enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

8. Onverminderd de verplichtingen van onderaannemer om zelf kwaliteits- en voortgangscontroles uit te voeren, is onderaannemer verplicht overeenkomstig het gestelde in het project kwaliteitsplan, welke op aanvraag aan onderaannemer ter beschikking wordt gesteld, testen en keuringen plaats te laten vinden met betrekking tot de te leveren materialen. Keuringskosten zijn te allen tijde in de aanneemsom opgenomen. Bevindingen door middel van rapporten te bevestigen.

9. Hoofdaannemer stelt kosteloos stroom (in zwerfkast) en water (tot en met tapkraan) voor de uitvoering van deze opdracht ter beschikking.

10. Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade en gevolgschade veroorzaakt door zaken of personen die hij voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruikt c.q. heeft ingeschakeld.

11. Tenzij anders is overeengekomen, dient onderaannemer voor opslag van de door hem te leveren en geleverde goederen te zorgen, hoofdaannemer draagt zorg voor schaft- en toiletgelegenheid inclusief het onderhoud hiervan.

12. Onderaannemer dient het hem eventueel ter beschikking gestelde materieel als goed huisvader te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten.

13. Hoofdaannemer kan zijn opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan onderaannemer te geven. In dat geval is onderaannemer, in afwijking van artikel 12 onder 2 verplicht de door opdrachtgever of diens gemachtigde orders en aanwijzingen op te volgen.

14. Tijdens winterperiode vorst beschermende maatregelen, t.b.v. eigen werkzaamheden, treffen om stagnaties te voorkomen.

Artikel 22 Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

1. Onderaannemer zal ter zake van de door hem uitgevoerde werkzaamheden al het nodige verrichten voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen en in het bijzonder voor de veiligheid en gezondheid van de eigen en de overige op de bouwplaats werkzame werknemers, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften.

2. Onderaannemer verplicht zich om de verplichtingen, welke voor hem voortvloeien uit de arbeidsomstandighedenwet + regelgeving alsmede de daaruit voortvloeiende Besluiten, na te leven als een goed werkgever betaamt.

3. Tevens zal onderaannemer alsmede zijn werknemers de aanwijzingen die door en/of namens hoofdaannemer worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen. Dit geldt tevens als het hier aanwijzingen betreft van de ARBO-coördinator.

4. Hoofdaannemer kan bij aanvang van het werk een boeteclausule vaststellen, welke bij niet-nakoming van de veiligheidseisen een korting op de aanneemsom tot gevolg kan hebben, ongeacht het recht van hoofdaannemer om eventuele schade te verhalen op onderaannemer. Op het gebied van veiligheid wordt door hoofdaannemer een sanctiebeleid vastgesteld voor het werk.

5. Indien hoofdaannemer gehouden is om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen c.q. bij te houden, verplicht onderaannemer zich om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van het overeengekomen werk met zich meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voorzorgsmaatregelen, voor de aanvang van het werk aan hoofdaannemer schriftelijk kenbaar te maken (V+G deelplan)

6. Voorts zal onderaannemer het van deze overeenkomst deel uitmakende eigen veiligheidsdeelplan (afhankelijk van de werkzaamheden) indienen ter aanvulling op het Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase van hoofdaannemer, inclusief aanvullingen naleven, voor zover dat van toepassing is op de door hem uit te voeren werkzaamheden en niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. Het V+G uitvoeringsfase plan kan worden opgevraagd bij hoofdaannemer.

7. Het dragen van (eigen) beschermingsmiddelen als helm, veiligheidsschoenen, bril, etc. is verplicht op grond van: · ARBOwetgeving; · Veiligheids-engezondheidsplan(uitvoeringsfase); · Arbeidsinspectieveiligheidsbladen;

· Veiligheidseisenopdrachtgever;

8. Indien voor of tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat hoofdaannemer niet heeft voldaan aan de toepasselijke veiligheidseisen op grond van de Arbowetgeving, dient onderaannemer de tekortkomingen (voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren gedeelte van het werk) aan hoofdaannemer schriftelijk te melden en de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten. Indien onderaannemer dit nalaat, komen eventueel persoonlijk letsel en schade (inclusief eventuele boetes) als gevolg van het niet naleven van de veiligheidseisen geheel voor rekening en risico van onderaannemer.

9. Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats zijn in principe in het bezit van een VCA diploma. Indien onderaannemer niet VCA-gecertificeerd is, worden de volgende aanvullende eisen gesteld;

* Het personeel dient bevoegd en ter zake deskundig te zijn, wat betreft vakmanschap en de veiligheid;

* Materieel dient gekeurd te zijn, indien niet gekeurd dan laten keuren;

* Personeel dient juist geïnstrueerd te worden;

* Personeel dient juist voorgelicht te worden betreffende veiligheidsaspecten voor wat betreft;

o Het bouwwerk (werk aanvangsgesprek, bijwonen / zelf houden, toolbox meeting);

o De eigen werkzaamheden;

o Te verwerken gevaarlijke stoffen;

o Mee te werken aan de vastgestelde ongevallen procedure en ongeval rapportage.

10 Onderaannemer dient specifiek voor het werk een ongevallenstatistiek bij te houden en rapporteert hierover periodiek aan hoofdaannemer. 11. Hoofdaannemer heeft voor het werk specifiek bouwplaats regels opgesteld, waarvan onderaannemer kennis dient te nemen. In deze bouwplaats regels zijn onder meer specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot de hygiëne (o.a. eten en drinken) op de bouwplaats, het veilig gebruik van mobiele telefoons en het rookbeleid op de bouwplaats.

Artikel 23 Goedkeuring

Behoudens andersluidende afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer komt de overeenkomst tot stand indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud ervan en partijen de overeenkomst hebben ondertekend binnen 10 werkdagen na toezending door hoofdaannemer volledig ingevuld en ondertekend door onderaannemer is geretourneerd (met alle noodzakelijke bijlagen) aan hoofdaannemer. De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring door bouwdirectie, alsmede onder de ontbindende voorwaarde dat het werk geen doorgang vindt.

Artikel 24 Ontbinding

1. Onverminderd zijn recht tot vordering van schadevergoeding, is hoofdaannemer gerechtigd deze overeenkomst -geheel of gedeeltelijk- zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is d.m.v. een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien een of meerdere van de volgende artikelen niet wordt/worden nageleefd: Artikel 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 en 32. Dit geldt eveneens indien onderaannemer de bedrijfsuitoefening dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt.

2. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in de navolgende gevallen:

* Een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard;

* Indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd of geschorst.

3. Buiten de gevallen, zoals omschreven in bovenstaande leden 1 en 2, geldt dat, indien de partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt, de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst -zonder rechterlijke tussenkomst- d.m.v. een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden; dit laat het recht van de wederpartij tot vordering van de schadevergoeding onverlet.

Artikel 25 Faillissement van onderaannemer

Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 2, is hoofdaannemer in geval van een faillissement van onderaannemer bevoegd de curator te sommeren om binnen 8 dagen te verklaren of hij bereid is het werk voort te zetten onder zodanig genoegzame zekerheidsstelling als hoofdaannemer blijkens de sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is hoofdaannemer gerechtigd zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de curator zich bereid verklaart het werk voort te zetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is het werk voort te zetten, is hoofdaannemer gerechtigd het werk voor rekening van onderaannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van hoofdaannemer op schadevergoeding.

Artikel 26 Verzekering

Onderaannemer is niet meeverzekerd onder de voor dit werk geldende CAR verzekering en aansprakelijkheidsverzekering van hoofdaannemer, tenzij hoofdaannemer onderaannemer uitdrukkelijk en schriftelijk als meeverzekerde heeft aangemerkt. Onderaannemer dient hoofdaannemer te vrijwaren voor alle schade en gevolgschade die verband houdt met de in deze opdracht opgedragen werkzaamheden en leveringen. Indien sprake is van toepassing van de CAR verzekering voor onderaannemer dan bedraagt het eigen risico €.5.000 per gebeurtenis. Bij zich voordoende calamiteiten zal allereerst op de verzekering van onderaannemer een beroep worden gedaan.

Artikel 27 Aansprakelijkheid van hoofdaannemer

Iedere aansprakelijkheid van hoofdaannemer jegens onderaannemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door hoofdaannemer afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

Artikel 28 Toepasselijkheid van deze overeenkomst

1. Het bepaalde in deze overeenkomst geldt voor iedere tussen hoofdaannemer en onderaannemer gesloten en/of nog te sluiten overeenkomst, tenzij daarvan door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van onderaannemer van toepassing en worden mitsdien uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hoofdaannemer met toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onderaannemer uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. In alle gevallen prevaleert echter het bepaalde in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde stukken, alsmede het bepaalde in eventueel door hoofdaannemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

2. Wordt in deze overeenkomst van onderaanneming / levering verwezen naar een offerte / specificatie van onderaannemer dan wordt die verwijzing geacht betrekking te hebben op de technische gegevens en niet op de administratieve bepalingen en/of algemene voorwaarden van onderaannemer.

3. De uniforme administratieve voorwaarden (U.A.V. 2012) voor de uitvoering van werken zoals deze luidden ten tijde van de aanvraag, is van toepassing tenzij daarvan in deze overeenkomst is afgeweken.

Artikel 29 Eigendom, ter beschikking stellen

1. De eigendom van de te leveren of te vervaardigen goederen wordt geacht reeds op hoofdaannemer te zijn overgegaan, zodra onderaannemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen of heeft vervaardigd. Onderaannemer zal deze goederen voor hoofdaannemer gaan houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van hoofdaannemer. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde. Hoofdaannemer zal op deze bepaling alleen in geval van faillissement of dreigend faillissement van onderaannemer een beroep kunnen doen.

2. Alle specificaties, tekeningen, berekeningen, informatie, modellen, mallen en overige materialen welke door hoofdaannemer ter beschikking gesteld blijven eigendom van hoofdaannemer en dienen door onderaannemer op eerste verzoek van hoofdaannemer direct aan hoofdaannemer te worden geretourneerd.

3. Onderaannemer verpandt conform artikel 3:237 B.W. bij eerste aanzegging door hoofdaannemer, de materialen en hulpmiddelen, die hij tijdens en in de toekomst t.b.v. het werk zal inzetten aan hoofdaannemer. Onderaannemer machtigt hierbij hoofdaannemer om deze te gebruiken voor het werk ook in geval van ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 30 Geschillen

Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten bestaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven van Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door de hoofdaannemer aangenomen werk luiden.

Artikel 31 Milieuzaken

Onderaannemer/leverancier is gehouden aan de geldende milieuwetgeving hiertoe behoren ook op het project geldende strengere en/of aanvullende lokale eisen. Onderaannemer/leverancier zal meewerken aan afvalscheiding op de bouwplaats en de verschillende afvalstromen in de juiste afvalbakken deponeren. Opruimen en afvoeren rest- en afvalmateriaal in door hoofdaannemer beschikbaar gestelde afvalcontainers (tenzij anders afgesproken) echter milieu schadelijke afvalstoffen blijven eigendom van de onderaannemer/leverancier en dienen direct na gebruik van het werk overeenkomstig de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. De onderaannemer/leverancier zal de afvalstoffen welke voor hergebruik in aanmerking komen terugnemen en aanbieden aan de producent om gerecycled te worden. Ten behoeve van controle conformiteit Besluit Bodemkwaliteit dient de onderaannemer/leverancier de leverbon van de geleverde materialen met vermelding van productcertificaat middels certificaat nummer zoals benoemd op www.bouwkwaliteit.nl te verstrekken

Artikel 32 Geheimhouding

1. Onderaannemer zal noch voor, noch tijdens, noch na de uitvoering van de overeenkomst informatie verstrekken aan derden over de overeenkomst tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door hoofdaannemer.

2. Onderaannemer, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende hoofdaannemer, opdrachtgever, adviseurs en nevenaannemers die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen.

3. Onderaannemer zal alle door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten.